5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN 10 UNCU MADDESİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

30 Aralık 2020
24 Aralık 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31344
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ
BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA
KANUNUN 10 UNCU MADDESİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN
ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Kapsam
MADDE 1 – (1) 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde yer alan % 9,11 (dokuz virgül on bir) yeniden değerleme oranı esas alınarak 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen parasal sınır 128.088,99 TL olarak tespit edilmiştir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 2 – (1) 29/12/2019 tarihli ve 30993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.