6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2021 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

28 Aralık 2020
26 Aralık 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31346
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2021 YILINDA UYGULANACAK
OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 9,11 (yüzde dokuz virgül on bir) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Ceza miktarları
MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 
6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin; TL
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı 452
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı 452
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı 2.282
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları 45.728
2.282
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı 228.653
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 452
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı 228.653
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları 11.432.783
1.143.274
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları 11.429
228.653
22.861
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları 228.653
22.861
2.282
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı 22.861
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı (a) bendi 22.861
(b) bendi 457.308
(c) bendi 11.430
228.654
(ç) bendi 11.429
(d) bendi 114.326
(e) bendi 114.326
(f) bendi 57.160
(g) bendi 11.429
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları 11.429
114.326
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları 228.653
11.429
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı 57.160
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 452
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları 2.282 - 114.326
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları 57.160 - 228.655.756
 
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.